Terms & Conditions

TERMA PENGGUNAAN

Sila baca terma dan syarat ("Terma") sebelum menggunakan Laman Web ini yang dikendalikan oleh L'Oréal Malaysia Sdn. Bhd., yang mempunyai perusahaan beralamat di No. 8, 13A & 15, Uptown 2, No 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan ("L'Oréal"). Dengan menggunakan laman web ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap Terma di mana L'Oréal menyediakan anda dengan akses. Dari masa ke masa L'Oréal boleh mengubah Terma. Oleh itu, sila kaji Terma setiap kali anda mengakses atau menggunakan Laman Web ini. Penggunaan laman web ini setelah apa-apa perubahan menandakan persetujuan anda untuk mengikuti dan terikat dengan terma yang berubah. Jika pada bila-bila masa anda tidak mahu menerima Terma, anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini. Dari masa ke masa, L'Oréal boleh menjalankan pertandingan dan promosi melalui laman web ini. Terma-terma dan syarat-syarat yang berasingan akan dipaparkan bagi pentadbiran berkaitan pertandingan dan promosi tersebut.

INDEMNITY

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan, dan membebaskan setiap pekerja, wakil dan ejen L'Oréal, daripada dan terhadap sebarang tuntutan, tindakan, tuntutan atau prosiding lain yang diambil terhadap mana-mana pekerja, wakil atau ejen L'Oréal, oleh pihak ketiga, setakat mana tuntutan, guaman, tindakan atau prosiding lain yang dibawa terhadap L'Oréal, pekerjanya, wakil-wakil, pembekal, atau ejen berdasarkan pada atau timbul berkaitan dengan:

  • i. penggunaan Laman Web anda;
  • ii. mana-mana pelanggaran Terma oleh anda;
  • iii. tuntutan sebarang penggunaan Laman Web ini oleh anda;
  • iv. iv. melanggar mana-mana hak harta intelek mana-mana pihak ketiga, atau apa-apa hak keperibadian atau publisiti, atau
  • v. v. adalah fitnah secara bertulis, fitnah secara lisan, atau sebaliknya menyebabkan kecederaan atau kerosakan kepada mana-mana pihak ketiga;
  • vi. vi. apa-apa pemotongan, penambahan, sisipan, atau apa-apa perubahan kepada, atau apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan, Laman Web ini oleh anda; atau
  • vii. vii. apa-apa salah nyataan atau pelanggaran perwakilan atau jaminan yang dibuat oleh anda yang terkandung di sini.

Rujukan dalam seksyen Terma ini mengenai penggunaan Laman Web hendaklah disifatkan sebagai termasuk apa-apa penggunaan oleh pihak ketiga di mana pihak ketiga mengakses Laman Web ini menggunakan komputer anda. Anda bersetuju untuk membayar L'Oréal, pekerjanya, wakil dan ejen mana-mana semua kos, ganti rugi, dan perbelanjaan (termasuk yuran guaman yang munasabah) yang diberikan kepada mana-mana daripada mereka atau sebaliknya yang dilakukan oleh mana-mana daripada mereka berkaitan dengan atau yang timbul daripada sebarang tuntutan, saman, tindakan atau prosiding pihak ketiga yang berkaitan dengan mana-mana tuntutan pihak ketiga tersebut.

PRIVASI

Sila rujuk Polisi Perlindungan Data Peribadi dan Notis Dasar Privasi kami.

PENGHANTARAN DAN MAKLUM BALAS MAKLUMAT

Sebarang maklumat yang anda hantar melalui Laman Web ini adalah tertakluk kepada dasar privasi L'Oréal dan kekal sebagai harta milik L'Oréal. Anda dilarang menghantar kepada atau daripada Laman Web ini apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, mengancam, memfitnah secara bertulis, memfitnah secara lisan, lucah, radang atau lucah atau bahan lain yang boleh menimbulkan sebarang liabiliti sivil atau jenayah di bawah undang-undang.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TEMPATAN

L'Oréal tidak mewakili sama ada Laman Web atau Kandungan yang sesuai digunakan atau dibenarkan oleh undang-undang tempatan di semua bidang kuasa. Mereka yang mengakses Laman Web ini berbuat demikian atas inisiatif sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang atau peraturan tempatan yang berkenaan; nasihat undang-undang harus dicari dalam kes-kes keraguan.

PEMECATAN DAN PENEPIAN

Sekiranya mana-mana peruntukan Perjanjian ini didapati tidak sah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa, ketidaksahan peruntukan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahan peruntukan lain dalam Perjanjian ini, yang akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada penepian mana-mana terma Perjanjian ini akan dianggap sebagai penepian berterusan bagi apa-apa tempoh atau apa-apa terma lain.

UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA

Terma-terma ini ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan pihak-pihak tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

POLISI PRIVASI

PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN NOTIS DASAR PRIVASI

Maklumat peribadi anda termasuk nama anda dan butir-butir hubungan yang anda berikan kepada Lancôme oleh L'Oreal Malaysia Sdn. Bhd. (selepas ini dirujuk sebagai "kita" atau "kami") dalam laman web ini ("Data Peribadi") akan direkodkan, disimpan dan diproses oleh kami untuk mendapatkan maklumbalas anda berkenaan barangan dan perkhidmatan kami, pengiklanan, pemasaran, komunikasi, kaji selidik kelakuan pasaran, analisis trend, memproses permohonan keahlian atau pendaftaran anda di bawah program kesetiaan kami dan tujuan perniagaan sah kami yang lain ("Tujuan").

Sila ambil maklum bahawa Data Peribadi anda boleh didedahkan kepada anggota sekutu kami, pembekal perkhidmatan dan rakan perniagaan yang berkaitan seperti agency perhubungan awam, firma penyelidik pasaran, agency pengiklanan (jika ada) bagi Tujuan tersebut dan sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang privasi data. Selain itu, adalah dimaklumkan bahawa kami adalah sebahagian daripada Kumpulan L'Oreal yang beroperasi di negara-negara lain. Oleh itu, akses kepada Data Peribadi anda mungkin diberikan kepada entiti lain dalam Kumpulan L'Oreal dan boleh dipindahkan ke luar Malaysia untuk pemprosesan Data Peribadi anda bagi mana-mana Tujuan yang disebut terdahulu, jika diperlukan.

Anda boleh meminta akses kepada atau pembetulan Data Peribadi anda atau menghadkan pemprosesan Data Peribadi pada bila-bila masa selepas ini dengan mengemukakan permintaan itu kepada kami melalui e-mel kepada Perhidmatan Pelanggan ([email protected]). Sila ambil perhatian adalah perlu untuk anda memberi Data Peribadi anda kerana tanpa Data Peribadi tersebut kami tidak dapat memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan di atas termasuk mendapat maklumbalas anda. Dengan mengemukakan Data Peribadi anda di dalam laman web ini, anda bersetuju dengan pemprosesan dan pemindahan (jika perlu) Data Peribadi anda oleh kami.